Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie o ochrane osobných údajov


Kamerový informačný systém

Prevádzkovateľom „Kamerového informačného systému“ je spoločnosť Optifin Invest s.r.o., so sídlom na adrese Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Zásady ochrany osobných údajov

Zabezpečenie ochrany osobných údajov je pre nás veľmi dôležité, a preto pri ich spracúvaní dôsledne dbáme na súlad s platnými právnymi predpismi predovšetkým princípov a požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie„) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ prijal príslušné technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť Vaše osobné údaje pred vymazaním, stratou, zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu. Zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj jeho zmluvný partneri, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte zodpovednú osobu (ďalej len „DPO“), ktorá je poverená dohľadom nad spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľa. DPO môžete kontaktovať emailom na adrese: dpo@optifininvest.sk, prípadne písomne na adrese Prevádzkovateľa.

 

Vymedzenie pojmov

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

„spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú aizovanými alebo neaizovanými prostriedkami

 

„informačný systém“ je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;

 

„prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;

 

„príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;

 

„porušenie ochrany osobných údajov“ je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;

 

„dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku;

 

Účely spracúvania osobných údajov

Kamerový informačný systém

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  1. osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia „oprávnený záujem“ (osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané za účelom „Ochrany majetku dotknutých osôb a Prevádzkovateľa“.)
 2. Kategórie spracúvaných osobných údajov:
  1. videozáznam dotknutej osoby
 3. Doba uchovávania osobných údajov:
  1. údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu, najviac 7 dni
 4. Online prístup ku kamerám:
  1. online prístup ku kamerám majú len oprávnené osoby viazané mlčanlivosťou
 5. Kategórie príjemcov osobných údajov:
  1. osobné údaje môžu byť použité pre potreby orgánov činných v priestupkovom a trestom stíhaní
  2. pre potreby kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR

Profilovanie Vašich údajov:

 • osobné údaje nebudú použité na aizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

 • prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa neuskutočňuje

 

Práva dotknutej osoby

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Ak ste naďalej presvedčený, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle Nariadenia a Zákona, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu:
www.dataprotection.gov.sk › Tlačivá a vzory › Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov